• Bạn có thể thống kê doanh thu theo tháng hoặc theo ngày .