Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo

Tên đồ án : Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo
Code : C# – database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7007
Dung lượng download :15MB
Mô tả : Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo kết nối SQL server

Thông Tin Đồ Án

Chia sẻ bài viết tại 123share.org để nhận ngay đồ án:Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on Twitter
Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo

Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo

 

Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#:

Nội dung báo cáo:

Mở đầu 4
Chương I: Tìm hiểu nhu cầu 5
I. Nhu cầu thực tế: 5
I.1.Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện: 5
I.2. Các biểu mẫu thu thập được: 6
II. Mô tả quy trình quản lý tại thư viện: 11
II.1.Nhập sách: 11
II.2.Cấp thẻ độc giả: 11
II.3. Mượn trả sách: 11
II.4. Hủy đầu sách: 12
II.5. Hủy độc giả: 12
II.6. Báo cáo thống kê: 12
Chương II. Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống 13
I.Phân tích hệ thống về chức năng: 13
I.1.Sơ đồ ngữ cảnh: 13
I.2.Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống: 13
II. Phân tích hệ thống về dữ liệu: 15
II.1.Sơ đồ luồng dữ liệu: 16
II.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 16
II.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: 17
II.1.3: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2: Error! Bookmark not defined.
II.1.3.1: Sơ đồ mức 2.1: Chức năng mượn sách 18
II.1.3.2: Sơ đồ mức 2.2: Chức năng trả sách Error! Bookmark not defined.
II.3. Sơ đồ dữ liệu E/R: 21
II.3.1. Xây dựng các thực thể: 21
II.3.2. Mô hình E/R: 23
II.4. Ma trận khóa: 25
II.5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Relatisonship): 26
Chương III: Công cụ triển khai 27
I.Cơ sở lý thuyết và Công cụ sử dụng: 27
I.1. Microsoft Visual Studio 2005 27
I.2. Ngôn ngữ: C# 27
I.3.Ngôn ngữ SQL 29
Chương IV: Cài đặt chương trình 31
I. Thiết kế form: 31
I.1. Giao diện đăng nhập hệ thống: 31
I.2. Giao diện cập nhật thông tin sách trong thư viện: 32
I.3. Phân loại sách trong thư viện: 33
I.4. Giao diện thông tin độc giả: 33
I.5. Giao diện thông tin nhà xuất bản: 34
I.6. Giao diện thông tin mượn sách: 35
I.7. Giao diện thông tin trả sách: 36
I.8. Giao diện thống kê độc giả và sách: 37
II. Triển khai thực hiện: 38
II.1. Thuật toán đăng nhập: 38
II.2.Thuật toán lập phiếu mượn 39
II.3. Thuật toán tìm kiếm: 39
II.4. Thuật toán cho mượn sách: 41
II.5. Thuật toán trả sách: 43
II.6.Thuật toán thống kê: 43
Kết luận 44

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Download source đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo”