Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C# – WPF – SQL Server

Tên đồ án : Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C# – WPF – SQL Server
Code : C# – WPF – SQL server
Tác giả:
Mã số đồ án : M7004
Dung lượng download :13MB
Mô tả : Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C# – WPF – SQL Server

Thông Tin Đồ Án

Chia sẻ bài viết tại 123share.org để nhận ngay đồ án:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C# - WPF - SQL Server

Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C# – WPF – SQL Server

Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C#:

Danh sách chức năng
Quản lý phiếu nhập sách
Lập phiếu nhập sách
Cập nhật phiếu nhập sách
Xóa phiếu nhập sách
Tra cứu phiếu nhập sách
Quản lý sách
Nhập sách mới
Cập nhật thông tin sách
Xóa sách
Tra cứu sách
Quản lý hóa đơn
Lập hóa đơn
Sửa thông tin hóa đơn
Tra cứu hóa đơn
Quản lý khách hàng
Lưu thông tin khách hàng mới
Cập nhật thông tin khách hàng
Tra cứu thông tin khách hàng
Quản lý báo cáo theo tháng
Báo cáo tồn sách
Báo cáo công nợ
Tra cứu báo cáo tồn sách
Tra cứu báo cáo công nợ
Quản lý báo cáo theo tuần
Báo cáo tồn sách
Báo cáo công nợ
Tra cứu báo cáo tồn sách
Tra cứu báo cáo công nợ
Xuất báo cáo
Quản lý phiếu thu tiền
Tra cứu phiếu thu tiền
Lập phiếu thu tiền
Sửa phiếu thu tiền
Hủy phiếu thu tiền
Sửa đổi quy định nhà sách
Quản lý tài khoản
Tạo tài khoản người dùng mới
Reset mật khẩu người dùng
Khóa tài khoản người dùng
Đăng nhập hệ thống
Đăng xuất
Danh sách sơ đồ liên quan

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Download source Code quản lý nhà sách Công nghệ C# – WPF – SQL Server”